Downloadbare versie: Voorwaarden. (Opent in nieuw venster).

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Quick2drive, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.
Laatste wijziging: 27 april 2019

Artikel 1 - Verplichtingen Rijschool Quick2drive.

Onder ‘leerling’ wordt tevens verstaan zijn ‘ouder’, ‘wettelijke vertegenwoordiger’ of ‘bedrijf’ als de bepalingen in deze algemene voorwaarden betrekking hebben op de lesovereenkomst en op het betalen van de lessen en/of andere kosten welke verband houden met het geven van lessen in het kader van de WRM (Wet Rijonderricht Motorvoertuigen) door Rijschool Quick2drive (hierna te noemen ‘rijschool’) aan de leerling. Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘hij’ of ‘zijn’, wordt tevens verstaan ‘zij’ of ‘haar’.
Onder ‘lesovereenkomst’ wordt verstaan de overeenkomst van opdracht met leerling als opdrachtgever en rijschool als opdrachtnemer. De looptijd van de overeenkomst vangt aan na ondertekening door leerling en rijschool van de lesovereenkomst tot aan schriftelijke opzegging van de lesovereenkomst door de leerling of rijschool als bedoeld in deze voorwaarden. De lesovereenkomst eindigt tevens door het met goed gevolg afleggen van het praktijkexamen door de leerling, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.


Rijschool is verplicht er zorg voor te dragen:

1. Dat er les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de gestelde eisen van de WRM dan wel wettelijke regelgeving die daarvoor in de plaats mocht komen.

2. Dat de aanvraag voor het praktijkexamen door rijschool onder voldoening van de daarvoor geldende tarieven en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna te noemen CBR) binnen twee weken na datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het praktijkonderzoek kan worden aangevraagd EN waarop de leerling de kosten van het praktijkexamen aan Rijschool heeft voldaan.

3. Dat de leerling die via rijschool het praktijkexamen heeft aangevraagd op de datum en de tijd waarop hij het praktijkexamen dient af te leggen voor het CBR, de beschikking heeft over hetzelfde dan wel een gelijkwaardig type voertuig als waarmee de lessen hebben plaatsgevonden.

4. Dat de overeengekomen tijdsduur van de te geven rijlessen, volledig wordt benut voor het geven van rijles.

5. Dat er een verzekering is afgesloten welke in ieder geval een dekking biedt van € 2.500.000,00 tegen aansprakelijkheid van rijschool jegens de leerling.

 

Artikel 2 - Verplichtingen leerling

Leerling is verplicht:

1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door rijschool wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te voldoen.

2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Afzegging dient tijdens de openingstijden van rijschool telefonisch, via Whatsapp of per e-mail te geschieden. Leerling kan van rijschool een schriftelijke bevestiging via Whatsapp of per e-mail verzoeken als bewijs van tijdige afzegging. Indien leerling per email een rijles afzegt, dient er door leerling een leesbevestiging van rijschool overlegd te kunnen worden. Een te laat afgezegde les wordt leerling niet in rekening gebracht als uitsluitend van overmacht sprake is in de zin van artikel 6:75 BW, zoals een spoedopname van leerling in het ziekenhuis, of een begrafenis van een familielid tot en met de 2e graad.

3. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de lessen op te volgen. 

4. Het met rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week tot aan de datum van het praktijkexamen, na te komen.

5. Leerling dient bij het praktijkexamen een geldig legitimatiebewijs te overleggen en in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. Leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen en de geldigheid van zijn theoriecertificaat.

6. Eventuele medische klachten en/of feiten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het CBR en rijschool vóórdat met de rijopleiding wordt gestart. Indien leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7. Zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkexamen met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. Rijschool is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs om welke reden dan ook wordt geweigerd.

8. Zijn volledige medewerking te verlenen aan een juiste schadeafhandeling in geval hij participant dan wel getuige is van een botsing, aan- of overrijding tijdens een rijles of praktijkexamen.

9. Bezoekers die via de website van rijschool een gewone brochure of e-brochure aanvragen, stemmen ermee in om (telefonisch) benaderd te worden door rijschool.

 


Artikel 3 – Betaling

1. Rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles te voldoen.

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de lesprijs contant voorafgaand aan de les of vooruit per factuur worden voldaan. Dit geldt voor zowel losse lessen als lespakketten.

3. Rijschool is gerechtigd tijdens de looptijd van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Vooruitbetaalde losse lessen of lespakketten kunnen nog tegen de lesprijs vóór verhoging genoten worden. De lesovereenkomst is geldig na ondertekening door de leerling tot aan schriftelijke opzegging door de leerling of rijschool, dan wel tot aan het met goed gevolg afleggen van het praktijkexamen door de leerling. Leerling heeft bij verhoging van de lesprijs tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging, het recht de lesovereenkomst met rijschool schriftelijk te ontbinden.

4. Indien betaling van het verschuldigde lesgeld aan rijschool niet tijdig en/of volledig geschiedt, is de leerling automatisch in verzuim. Rijschool is dan zonder verdere aankondiging gerechtigd om de door haar verschuldigde prestaties voortvloeiende uit de lesovereenkomst op te schorten totdat haar vordering als hierna omschreven is voldaan.

5. Rijschool zal de leerling aanmanen hetgeen verschuldigd is aan haar te betalen binnen 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling, dan kan rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is rijschool gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten kunnen zowel uit gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten bestaan. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander van wie rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK), op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.

6. Indien de leerling in het verzuim blijft na aanmaning als in lid 5 bedoeld het verschuldigde bedrag aan rijschool te betalen, is rijschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan. Rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 4 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (proefexamen, tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek; verder te noemen onderzoek)

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek vooraf aan rijschool te worden voldaan. Deze kosten zijn verschuldigd en niet restitueerbaar na aanvraag van het onderzoek. Mocht de leerling niet, niet tijdig of niet volledig de verschuldigde kosten van het onderzoek aan rijschool hebben betaald, dan is rijschool gerechtigd om het onderzoek te annuleren, onverminderd de verplichting van de leerling deze kosten aan rijschool te voldoen.

2. Veertien dagen na betaling van de kosten verbonden aan de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in de administratie van rijschool waaruit blijkt dat zijn aanvraag bij het CBR is ingediend dan wel is gereserveerd op een bepaalde datum.

3. Indien het onderzoek niet doorgaat doordat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of doordat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling, en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan rijschool is opgegeven, dan zijn kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van rijschool.

5. Rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd om tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en/of praktijkgedeelte van het onderzoek rechtstreeks door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister vastgestelde verhoging van examengelden.

 

Artikel 5 - Onderzoek naar de rijvaardigheid

1. Indien het CBR het onderzoek wegens slechte weeromstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden dan kan rijschool de leerling in overleg een nieuwe examendatum aanbieden. Hiervoor berekent rijschool geen extra kosten aan de leerling. Het lesgeld van de eventuele rijles die direct voorafgaand aan het onderzoek heeft plaatsgevonden, dient ondanks de slechte weeromstandigheden wel door de leerling aan rijschool betaald te worden.

2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:

2.1. Een familielid tot en met de 2e graad van de leerling is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;
2.2. Een familielid tot en met de 2e graad van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;
2.3. Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is;
2.4. Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd door de examinator van het CBR wordt afgekeurd en geen zelfde of gelijkwaardig vervangend voertuig beschikbaar is,

zal rijschool ervoor zorgen, indien de leerling dit wenst, dat er een nieuwe examendatum beschikbaar wordt gesteld. Dit zal gebeuren zonder extra kosten voor de leerling.

3. In de in het tweede lid genoemde gevallen (met uitzondering van sub lid 2.1) garandeert rijschool bovendien dat de leerling, indien hij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis lessen van 60 minuten ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets.

 

Artikel 6 - Beëindiging van de lesovereenkomst

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst zowel door de leerling als rijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze maand lessen te volgen bij rijschool mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.

2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lesuren vermeerderd met de administratiekosten, alsmede eventuele incassokosten, alsmede de door rijschool betaalde kosten van onderzoek als in artikel vier bedoeld, aan rijschool te betalen. Indien het bedrag voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode ineens bij vooruitbetaling is voldaan, zal rijschool het verschuldigde bedrag pro rata de reeds genoten lesuren restitueren onder aftrek van de door rijschool betaalde / voorgeschoten kosten van onderzoek als in artikel vier bedoeld en onder aftrek van de te maken administratiekosten.

3. Rijschool kan de lesovereenkomst aangaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vast overeengekomen periode beëindigen om gewichtige redenen. Hetgeen hiervoor in het tweede lid is vermeld ten aanzien van de restitutie van vooruitbetaalde bedragen, wordt ook bij opzegging door rijschool toegepast.

4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van de aan rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR vastgestelde tarief, voor zover rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR.

5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles, al dan niet tegen overeengekomen tarief, bij de instructeur die normaliter de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij rijschool wil volgen, informeert de leerling rijschool per brief, via e-mail of telefonisch over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval minstens 48 uur voor de volgende rijles.

 

Artikel 7 – Vrijwaring

1. Rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het praktijkexamen met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

2. Indien de leerling, ondanks zijn verklaring dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

3. Indien de leerling juridisch bestuurder is, vrijwaart de leerling rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 

Artikel 8 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door rijschool verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan rijschool: de overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten.

 

Artikel 9 - Wijzigingen algemene voorwaarden

Rijschool is gerechtigd de bepalingen van haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze algemene voorwaarden, althans de meest recente versie, zullen op verzoek van de leerling bij rijschool hem of haar worden toegezonden en is te raadplegen op www.quick2drive.nl/algemene-voorwaarden.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.